Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

www.bgregio.eu

Оперативна програма „Регионално развитие”

2007 – 2013 г.


ОДОБРЯВАМ:_____________________

Александър Генчев ^ Зам. Кмет „БФ” При Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г Община Шумен /упълномощено лице по смисъла на чл.8,ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед РД 25-2030/23.10.2012г./


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА Роль В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


С ПРЕДМЕТ Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г:


„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на консервационни и реставрационни работи на паметници на културата”


По проект «Оттука започва България», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


^ Одобрена с Решение № ЗОП 06-01/22.01.2013 г.


Шумен, 2013 г.


У К А З А Н И Я


КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


ЗА


РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г Роль В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на консервационни и реставрационни работи на паметници на културата”


По проект Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г «Оттука започва България», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Шумен, 2013 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Шумен, като БЕНЕФИЦИЕНТ Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г по проект: «Оттука започва България», в изпълнение на контракт BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., с адресок гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, тел.: 054/ 857 705; 054/ 800 400, факс: 054 / 800 400, e Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г-mail: i.borisova@shumen.bg Е-мейл адресът e защитен от мусор ботове. и на основание Решение № ЗОП 06-01/22.01.2013 г. на Александър Генчев, Зам. Кмет „БФ” При Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г чл. 8,ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед РД 25-2030/23.10.2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за роль в открита процедура за възлагане на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г обществена поръчка с предмет:


„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на консервационни и реставрационни работи на паметници на културата”


Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г във връзка с изпълнение на проект «Оттука започва България», в изпълнение на контракт BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г за регионално развитие.


На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г роль в процедурата на следния веб адресок на Община Шумен (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.shumen.bg/index.html.

Цената на документацията е 5 (пет Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Община Шумен – Банка: „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен BIC: IABG BGSF IBAN: BG 85 IABG 7477 8400586700 като в платежното нареждане се посочва номера на решението на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г поръчката и код на плащане 448007.

Документацията се получава всеки работен ден до посочената в обявлението дата на адресок - гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, ст. 221, срещу представяне на документ, доказващ закупуването Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г й по съответния ред.


Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.


Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г в Документацията.


До изтичането на срока за закупуването либо получаването на документация за роль, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за роль. Възложителят е длъжен да отговори в Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г четиридневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за роль и са посочили адресок за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат вовремя на публике обявявани и на веб адресок: http://www.shumen.bg/index.html. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г на оферти либо заявления за роль остават по-малко от 6 (шест) деньки, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова деньки, колкото е забавата.


Офертите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г участниците ще се приемат на адреса на Община Шумен: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, ст. 204 „Деловодство”, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Всеки участник може да Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г изпрати собственный представител (легитимен либо изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на легитимно представителство по силата на съдебно решение Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г).

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация веб адресок на Община Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г Шумен: http://www.shumen.bg/index.html.


^ За допълнителна информация и въпроси сможете да се обръщате към:

Лице за контакт: Иванка Борисова - Спец СМР по проект „Оттука започва България”

Тел.: 054/ 857 705; 054/ 800 400

Адресок Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г: i.borisova@shumen.bg


СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен эталон, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен эталон, одобрен от Агенцията по обществени поръчки


^ ЧАСТ II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г Роль В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г Гаранцията за роль и Гаранцията за изпълнение

^ Раздел VІ. Документация за роль

Раздел VІІ. Комуникация меж възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на контракт

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи


ГЛАВА IІ Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

^ ГЛАВА III. Аспекта ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Эталон № 1 – Предложение

Эталон № 2 – Декларация Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г за регистрация по ЗТР

Эталон № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Эталон № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Эталон № 5 – Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборот от упражняване на строителен надзор за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години

Эталон № 6 –Декларация, съдържаща списък на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г изпълнените от участника договори за упражняване на строителен надзор през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, придружена от референции за добро изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г договори с горепосочения предмет;

Эталон № 7 –Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката

Эталон № 8 – Професионална автобиография на експерт

Эталон № 9 – Декларация за ангажираност на експертите

Эталон № 10 –Декларация за участието либо неучастието на подизпълнители

по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Эталон № 11 – Декларация за съгласие за роль като подизпълнител

Эталон № 12 – Банкова гаранция за роль

Эталон № 13 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Эталон № 14 –Декларация по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на контракта

Эталон № 15 –Протокол за извършено посещение и оглед на обекта

Эталон № 16 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Эталон № 17 - Проект Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г на контракт

ПРИЛОЖЕНИЕ Контракта – Банкова гаранция за изпълнение

Эталон № 18 – Ценова оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ І


1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен эталон, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г обществена поръчка, като задължителен эталон, одобрен от Агенцията по обществени поръчки


ЧАСТ ІІ

ГЛАВА І

УКАЗАНИЯ ЗА Роль В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ І


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


opisanie-cennostnih-orientirov-soderzhaniya-uchebnogo-predmeta.html
opisanie-cheloveka-po-metodu-slovesnogo-portreta.html
opisanie-dejstvij-spektaklya.html